Välkommen till

Konsultbyrån

FASTIGHETSTJÄNSTER OCH FAMILJEJURIDIK

Konsultbyrån har ett brett utbud inom fastigheter och familjejuridik. 25-årig erfarenhet från bank borgar för för en objektiv och neutral bedömning av uppdragen. Medlem i Samhällsbyggarna och omfattas därmed av deras högt ställda krav på kunskaper och utbildning inom fastighetssektorn. Om du har några frågor går det bra att kontakta mig.

Ansvarig för verksamheten:
Lewi Gisselfeldt, medlem i Samhällsbyggarna. Medlemmar i Samhällsbyggarna omfattas av högt ställda krav på utbildning och kunskaper, samt professionalitet och god etik i yrkesutövningen.

TJÄNSTER

FASTIGHETER

Säljer du fastigheten eller villan själv så upprättar jag köpehandlingarna.
Biträder även med utredningar, avstyckningar och fastighetsregleringar m.m.

Kontakta mig för mer information.

DAGS ATT DEKLARERA?

Jag hjälper dig med dina handlingar!

TJÄNSTER

FAMILJEJURIDIK

GÅVA / GÅVOBREV

Gåvobrev är ett dokument som bestämmer vad som ges som gåva, vem som ger gåvan, och vem eller vilka som tar emot gåvan. Handlingen är ett bevis för gåvans villkor.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det innebär att den egendomen inte ingår vid en eventuell framtida bodelning på det sätt som makarnas giftorättsgods gör.

Det är inte ovanligt att makar väljer att skriva ett äktenskapsförord för att trygga en ekonomiskt starkare make eller som ett skydd vid byte av bolagsform för ett företag som ene maken äger.

SAMBOAVTAL

I samboavtalet bestämmer ni som parter bland annat hur fördelningen av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, ska göras i fall ni separerar.

Samboavtalet kan innehålla en överenskommelse om att ni helt eller delvis väljer att avtala bort de regler som sambolagen fastställt för bodelning av samboegendom.

BODELNINGSAVTAL

  • MAKAR
    När ett äktenskap upphör med anledning av att någon av avlider eller på grund av äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset (det respektive make äger och som inte är enskild egendom) fördelas mellan parterna genom en bodelning.
    Det är viktigt att alltid tänka på att göra bodelning, i annat fall kan det bli problem i framtiden.
  • SAMBO
    När ett samboförhållande tar slut av en annan anledning än att samborna gifter sig med varandra ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning. Där räknas eventuella skulder som belastar egendomen av. I ett bodelningsavtal, som tas fram i samband med bodelningen, kan exempelvis frågor om vem som i fortsättningen ensam ska äga den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas avgöras.

TESTAMENTE

Det finns många skäl till varför det är viktigt att upprätta ett testamente.

Det är viktigt att testamentet uppfyller formkraven, t.ex. testamentsvittnen, och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas.

BOUPPTECKNING

En bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet och är den handling, som efter registrering hos Skatteverket fastställer dödsbodelägarna och visar dödsboets behållning.

ARVSKIFTE

När ett dödsbo består av minst två dödsbodelägare ska ett arvskifte göras.

Arvskiftet är ett lagstadgat skriftligt avtal där arvet fördelas och överenskommelser i samband med fördelningen dokumenteras. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det verkställs. Att observera, bouppteckningen måste vara registrerad och godkänd innan arvskifte kan ske.

KONTAKTA MIG

Vill du ha information angående tjänster är du alltid välkommen att kontakta mig.

POSTADRESS

KONSULTBYRÅN
Att: Lewi Gisselfeldt
Spånga 432
719 91 VINTROSA